Phạm Phương Thảo

Công việc: Sinh viên
Nơi ở: Tỉnh Hà Tĩnh

Tổng: 174